Voorwaarden en beleid

Laatst bijgewerkt op 12 april 2021

Voorwaarden van de dienst Website

Voorwaarden

Door de website op sterblue.com te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

Gebruikslicentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op Sterblue's website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  • het materiaal te gebruiken voor enig commercieel doel, of voor een openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • te proberen software op Sterblue's website te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering; -auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal te verwijderen; of
  • de materialen overbrengen naar een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan Sterblue te allen tijde worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, hetzij in elektronische vorm, hetzij in gedrukte vorm.

Disclaimer

De materialen op Sterblue's website worden geleverd op een 'as is' basis. Sterblue geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten.

Verder garandeert of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeldSterblue .

Beperkingen

In geen geval zullen Sterblue of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op Sterblue's website te gebruiken, zelfs als Sterblue of een Sterblue gemachtigde mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van de materialen

Het materiaal op de Sterblue website kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Sterblue garandeert niet dat het materiaal op de website nauwkeurig, volledig of actueel is. Sterblue kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op de website. Het is echter Sterblue niet verplicht om het materiaal bij te werken.

Links

Sterblue heeft niet alle aan haar website gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Sterblue van de betreffende site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

Sterblue kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Sterblue kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Servicevoorwaarden Platform

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) voor The Sterblue Cloud en The Sterblue Mobile App Software

De Sterblue Cloud en de Sterblue Mobile App software pakket, in het volgende aangeduid als de 'Software' is geproduceerd eigendom van en onderhouden door:

Sterblue SAS
13 rue de l'héronnière
44000 Nantes
Frankrijk

in het volgende aangeduid als 'Sterblue'.

Licentieverlening

Sterblue verleent hierbij aan de Licentiehouder een niet-exclusieve licentie voor het gebruik (en de installatie) van de Software en bijbehorende documentatie zoals hierin beschreven (de "Overeenkomst"). De gelicentieerde Software en documentatie, inclusief foutcorrecties en uitbreidingen, zijn en blijven te allen tijde eigendom van Sterblue, en de Licentiehouder heeft geen recht, titel of belang daarin, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst.

De licentie is een licentie voor één gebruiker.

Samen met de hoofdsoftware heeft de Licentiehouder mogelijk herlokaliseerbare objectcode, gekoppelde binaire vormen en andere afgeleide vormen ontvangen. De Licentiehouder heeft niet het recht om één van deze afgeleide vormen afzonderlijk te gebruiken. De gebruiker heeft het recht om de afgeleide vormen enkel te gebruiken in directe samenhang met de hoofdsoftware.

Geldigheid van de overeenkomst

Deze licentieovereenkomst treedt in werking en wordt een Overeenkomst tussen Sterblue en de Licentiehouder wanneer de Licentiehouder deze voorwaarden in deze EULA heeft aanvaard. Indien de Licentienemer niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient de Licentienemer zich niet aan te melden en het gebruik van de Software niet te aanvaarden.

Aankoop

De Licentiehouder koopt de Software op Sterblue (www.sterblue.com) of via een van de Sterblue distributeurs.

Gebruik

De Licentiehouder zal de Software uitsluitend voor interne activiteiten gebruiken. Het is de Licentiehouder niet toegestaan de Software te verkopen, in licentie te geven, te sublicentiëren, te verhuren of beschikbaar te stellen voor gebruik door derden.

De Software stelt de Licentiehouder in staat om nieuwe Software accounts aan te maken voor de klanten van de Licentiehouder. Sterblue zal nieuwe licentiehouders direct factureren, indien de Licentiehouder dergelijke nieuwe accounts aanmaakt.

Sterblue voorziet de Licentiehouder van een persoonlijke login.

De Licentiehouder zal de Software niet de-compileren, disassembleren of anderszins reverse engineeren.

Eventueel verstrekte tekeningen en documenten mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Overeenkomst zonder specifieke goedkeuring van Sterblue.

Sterblue vermeldt uitdrukkelijk dat de Software onderworpen is aan exportcontrole.

Ondersteuning

Deze licentieovereenkomst omvat ondersteuning en software-upgrades. Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met support@sterblue.com.

Term

De Licentienemer heeft het recht om de Software te gebruiken binnen de overeengekomen termijn (op maandelijkse of jaarlijkse basis), met inachtneming van de beëindigingsbepalingen in deze Overeenkomst.

Beëindiging

Bij elke laattijdige betaling van de licentievergoeding verliest de Licentiehouder zijn recht op toegang tot de Software en aanvaardt hij dat alle naar de Software geüploade gegevens binnen 30 dagen na een dergelijke laattijdige betaling worden verwijderd.

Sterblue kan deze licentieverlening beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Licentiehouder indien de Licentiehouder een wezenlijke voorwaarde van deze licentie schendt, met inbegrip van het niet betalen van verschuldigde licentievergoedingen, en de Licentiehouder deze schending niet binnen veertien (14) dagen na de schriftelijke kennisgeving heeft verholpen. De Licentiehouder kan deze licentie te allen tijde beëindigen, om welke reden dan ook.

De Licentiehouder heeft geen recht op enige terugbetaling indien deze licentie wordt beëindigd, met uitzondering van de betaalde licentievergoedingen voor software waarvoor de acceptatieperiode op het moment van beëindiging nog niet is verstreken.

Gebruik van naam en handelsmerken

De Licentiehouder zal de naam, handelsnamen of handelsmerken van Sterblue niet gebruiken in advertenties, promotiemateriaal of enig ander materiaal, hetzij in schriftelijke, elektronische of andere vorm, dat wordt verspreid onder derden, behalve in de vorm die wordt verstrekt door Sterblue , en dan uitsluitend ter identificatie van de Software.

Opdracht

Deze licentie is niet overdraagbaar aan een derde partij zonder Sterblue toestemming, die niet op onredelijke wijze zal worden onthouden. Deze licentie kan worden overgedragen aan een filiaal op voorwaarde dat Sterblue schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van de overdracht en het filiaal dezelfde voorwaarden aanvaardt, onder voorbehoud van de goedkeuring van Sterblue.

Verantwoordelijkheid voor vorderingen door derden

Sterblue verklaart geen kennis te hebben van geldige octrooien van derden die betrekking hebben op apparaten of procédés die onder deze overeenkomst vallen, maar kan niet garanderen dat dergelijke octrooien niet zouden kunnen blijken te bestaan.

Indien de reproductie, de verkoop of het gebruik van de Software door de Licentienemer leidt tot een vordering wegens bedrieglijke nabootsing tegen de Licentienemer, zijn de kosten en de eventuele schadevergoeding die hem worden opgelegd, voor rekening van de Licentienemer.

De kosten en uitgaven van een tegenvordering of van de afwikkeling van een vordering komen voor rekening van de Licentienemer. De Licentienemer zal Sterblue op de hoogte brengen van elke vordering die tegen de Licentienemer wordt ingesteld wegens bedrieglijke nabootsing en zal Sterblue in staat stellen zich in een eventuele gerechtelijke procedure te voegen.

Beperking van aansprakelijkheid

De Software mag niet worden gebruikt als basis voor het oplossen van een probleem waarvan de onjuiste oplossing kan resulteren in letsel aan personen of schade aan eigendommen. Indien de Software op een dergelijke manier wordt gebruikt, gebeurt dit op eigen risico van de Licentienemer en Sterblue wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor een dergelijk verkeerd gebruik, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Technische Realisatie

Onder voorbehoud van het verstrekken van alle documenten en assistentie zoals voorzien in deze EULA Sterblue neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor het risico van technische realisatie, dat uitsluitend door de Licentiehouder wordt gedragen.

De Licentienemer wordt geacht het voorwerp van de Licentie te hebben begrepen en de technische uitvoering ervan op zich te nemen.

Beperkte garantie/beperking van rechtsmiddelen

Sterblue garandeert verder, voor een periode van één (1) jaar vanaf levering, dat de Software in alle wezenlijke opzichten zal voldoen aan de beschrijving in de documentatie. In het geval dat de Software niet werkt zoals gegarandeerd, zal de Licentiehouder zijn exclusieve verhaalsmogelijkheid en Sterblue enige aansprakelijkheid onder deze garantie zijn

  • de correctie of het verhelpen van belangrijke defecten door Sterblue binnen een redelijke termijn, of
  • indien een dergelijke correctie of work-around niet bevredigend of praktisch blijkt te zijn, beëindiging van de betreffende licentie en terugbetaling van de oorspronkelijke licentievergoeding die aan Sterblue voor de Software is betaald. Alle verzoeken voor hulp onder garantie moeten worden gericht aan Sterblue.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst is Sterblue in geen geval contractueel of uit onrechtmatige daad aansprakelijk voor productieverlies, gederfde winst of gevolgschade of indirecte schade geleden door de Licentienemer of een derde partij, en zelfs indien een dergelijke vordering of aansprakelijkheid zou zijn gebaseerd op een inbreuk door Sterblue op zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of op een nalatige handeling, fout of verzuim door Sterblue.

Bovendien kan Sterblue's totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst niet hoger zijn dan de totale betaling voor de licentie die aan de Licentiehouder is geleverd gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan het incident dat aanleiding geeft tot Sterblue's aansprakelijkheid.

Productaansprakelijkheid

De Licentiehouder is als enige aansprakelijk jegens derden, met inbegrip van eventuele schade aan eigendommen van derden.

Indien een derde een vordering indient tegen Sterblue, zal de Licentienemer Sterblue in alle opzichten vrijwaren voor alle schade, ongeacht de omvang van die schade.

Indien Sterblue wordt geconfronteerd met vorderingen inzake productaansprakelijkheid, zal de Licentiehouder in dergelijke procedures tussenkomen om Sterblue te ondersteunen en zal hij voorts Sterblue vrijwaren voor alle kosten die door dergelijke procedures worden veroorzaakt.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst is Sterblue in geen geval contractueel of uit onrechtmatige daad aansprakelijk voor productieverlies, gederfde winst of gevolgschade of indirecte schade geleden door de Licentienemer of een derde partij, en zelfs indien een dergelijke vordering of aansprakelijkheid zou zijn gebaseerd op een inbreuk door Sterblue op zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of op een nalatige handeling, fout of verzuim door Sterblue.

Geheimhouding

Alle documenten en informatie (knowhow) die door Sterblue worden verstrekt, worden door de Licentiehouder als geheim behandeld, zelfs na de geldigheid van de Overeenkomst. De Licentienemer zal alle gepaste maatregelen nemen om deze geheim te houden. In het bijzonder zal hij deze verplichting opleggen aan zijn werknemers en elk ongeoorloofd gebruik verbieden. Hij mag deze documenten en informatie slechts aan derden en in het bijzonder aan onderaannemers meedelen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sterblue.

Sterblue gaat dezelfde verplichting aan met betrekking tot de door de Licentiehouder verstrekte documenten en informatie.

Overmacht

Sterblue is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen mits Sterblue kan aantonen dat deze niet-nakoming te wijten is aan omstandigheden waarover Sterblueredelijkerwijs geen controle heeft, zoals, maar niet beperkt tot, oorlogssituaties, op oorlog gelijkende gebeurtenissen, brand, stakingen, uitsluitingen, uitvoer- of invoerbeperkingen, embargo's, vertraagde of gebrekkige levering van materialen voor onderleveranciers, productiestilstand, tekorten aan energie of transportfaciliteiten.

In dat geval is Sterblue gerechtigd de leveringstermijn dienovereenkomstig te verlengen of de Overeenkomst te beëindigen. Zodra deze belemmeringen zijn opgeheven, is elk der partijen aan de overeenkomst gebonden, tenzij deze voordien door Sterblue is opgezegd. Elk der partijen is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in geval van een belemmering van meer dan 3 maanden.

Algemeen

Voor zover enige wet, verdrag of regeling in strijd is met deze Overeenkomst, worden de strijdige bepalingen van deze Overeenkomst slechts vervangen voor zover zulks door die wet, dat verdrag of die regeling wordt vereist. Indien een bepaling van deze Overeenkomst

anderszins onwettig, nietig of anderszins niet afdwingbaar is, zal die bepaling worden gehandhaafd voor zover maximaal is toegestaan.

In beide gevallen blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverlet. De partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is op deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst bevat de volledige afspraak tussen de partijen en kan niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij door middel van een schriftelijke verklaring, ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van Sterblue en de Licentiehouder.

Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt beheerst door het Franse recht.

Bevoegde rechtsmacht - Arbitrage

Alle geschillen die ontstaan in, uit of in verband met deze Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, worden beslecht door arbitrage die wordt georganiseerd door CMAP (Centrum voor bemiddeling en arbitrage van Parijs) overeenkomstig de regels van de arbitrageprocedure die door CMAP zijn vastgesteld en van kracht zijn op het moment dat de procedure wordt ingeleid.

Sterblue SAS
13 rue de l'héronnière
44000 Nantes
Frankrijk

Privacybeleid

Hier beschrijven wij hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en verwerken wanneer u onze website, software en diensten ("Diensten") gebruikt.

Wat & Waarom

Wij verzamelen en gebruiken de volgende informatie om onze Diensten te verlenen, te verbeteren en te beschermen:

Account. Wij verzamelen informatie zoals uw naam en e-mailadres, en koppelen deze aan uw account. Sommige van onze diensten geven u toegang tot uw accounts en uw informatie bij andere dienstverleners.

Uw e-mailadres zal ook worden gebruikt voor marketingcommunicatie, zoals informatie over Sterblue en zijn producten, promoties, wedstrijden en dergelijke. Nieuwe gebruikers worden automatisch ingeschreven op e-maillijsten en kunnen zich hier op elk moment voor afmelden via een link in de voettekst van alle e-mails die worden verzonden vanaf Sterblue.

Diensten. Wanneer u onze Services gebruikt, bewaren, verwerken en verzenden wij uw bestanden (inclusief zaken als uw foto's, gestructureerde gegevens en e-mails) en informatie die daarmee verband houdt (bijvoorbeeld locatietags in foto's). Alle foto's, gestructureerde gegevens etc. die u uploadt naar onze Services, zijn volledig uw eigendom.

Gebruik. We verzamelen informatie van en over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Dit omvat zaken als IP-adressen, het type browser en apparaat dat u gebruikt, de webpagina die u bezocht voordat u naar onze sites kwam, en identifiers die aan uw apparaten zijn gekoppeld. Uw apparaten kunnen (afhankelijk van hun instellingen) ook locatiegegevens naar de Services verzenden.

Cookies en andere technologieën. Wij gebruiken technologieën zoals cookies en pixeltags om onze Diensten te verstrekken, te verbeteren, te beschermen en te promoten. Analytics: MixPanel en Google Analytics. Heat mapping en sessie registratie: Fullstory. Weergave van inhoud van externe platforms: Google Maps

Met wie?

Wij kunnen informatie delen zoals hieronder besproken, maar wij zullen deze niet verkopen aan adverteerders of andere derde partijen.

Anderen die werken voor Sterblue. Sterblue maakt gebruik van bepaalde vertrouwde derde partijen om ons te helpen bij het leveren, verbeteren, beschermen en promoten van onze Diensten. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw informatie om taken namens ons uit te voeren en in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Andere gebruikers. Onze Services tonen informatie zoals uw naam en e-mailadres aan andere gebruikers op plaatsen zoals uw gebruikersprofiel en kennisgevingen van delen. Met bepaalde functies kunt u extra informatie beschikbaar maken voor andere gebruikers.

Wet & orde. Wij kunnen uw informatie aan derden bekendmaken indien wij van mening zijn dat een dergelijke bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) aan de wet te voldoen; (b) een persoon te beschermen tegen overlijden of ernstig lichamelijk letsel; (c) fraude of misbruik van Sterblue of onze gebruikers te voorkomen; of (d) de eigendomsrechten van Sterbluete beschermen.

Hoe

Bewaring. We bewaren de informatie die u opslaat op onze Services zo lang als we nodig hebben om u de Services te verlenen. Als u uw account verwijdert, zullen wij deze informatie ook verwijderen. Maar let op: (1) er kan enige vertraging optreden bij het verwijderen van deze informatie van onze servers en back-upopslag; en (2) we kunnen deze informatie bewaren indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen; en (3) we kunnen deze informatie bewaren om onze Services te verbeteren, als we dat doen, zal alle informatie worden geanonimiseerd.

Contactgegevens

Sterblue SAS
13 rue de l'héronnière
44000 Nantes
Frankrijk